Camerabeleid

Inleiding

Idealis maakt gebruik van cameratoezicht ter bescherming van klanten, medewerkers, bezoekers en hun eigendommen. Bij de inzet van cameratoezicht dient een zorgvuldige afweging gemaakt te worden tussen het belang van de organisatie en de impact op de privacy van de personen die gefilmd worden. In dit beleid zijn de uitgangspunten en regels opgenomen die door Idealis gehanteerd worden bij de inzet van camera’s. Een verdere uitwerking hiervan is te vinden in het Cameraprotocol.

Uitgangspunten cameratoezicht
 1. Camera’s worden alleen ingezet voor een specifiek doel. Doelen die wij hanteren zijn: de veiligheid van medewerkers en/of klanten, bestrijding van diefstal, bestrijding van vandalisme, overlast of een combinatie van deze doelen. De camerabeelden worden niet voor een ander doel gebruikt. De grondslag voor de inzet van cameratoezicht is de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de organisatie, waarbij telkens dit telkens is afgewogen tegenover de rechten van de betrokkenen.
 2. Voor het plaatsen van de camera wordt door de Privacy Officer in overleg met de manager Wonen/Vastgoed vastgesteld of cameratoezicht noodzakelijk en proportioneel is.
 3. Cameratoezicht wordt in ieder geval niet ingezet op de volgende locaties:
  • kleedkamers, toiletten en andere plekken waar men een hoge mate van privacy mag verwachten;
  • gericht op een vaste werkplek, tenzij dit onvermijdelijk en noodzakelijk is.
  • gericht op een woning.
 4. De openbare weg wordt alleen in beeld gebracht voor zover dit onvermijdelijk is.
 5. De camerabeelden worden maximaal 96 uur bewaard, of zolang als nodig is voor de afhandeling van een incident.
 6. Indien van toepassing, wordt voor de inzet van een camera vooraf toestemming gevraagd van de OR.
 7. De inzet van cameratoezicht wordt kenbaar gemaakt doormiddel van duidelijk geplaatste bordjes of stickers, waarop naar de cameraverklaring op de website verwezen wordt.
 8. Idealis maakt geen gebruik van heimelijke cameraregistratie (verborgen camera’s), tenzij sprake is van een concrete en redelijke verdenking van diefstal of fraude.
 9. Idealis maakt geen gebruik van camera’s met geavanceerde privacy beperkende mogelijkheden, zoals gezichtsherkenning.
 10. Camera’s worden goed beveiligd.
 11. Per camera is vastgelegd welke medewerkers toegang hebben tot de beelden. Medewerkers krijgen alleen toegang tot beelden voor zover dit noodzakelijk is voor de afhandeling van een incident.
 12. Camerabeelden worden alleen met een andere organisatie gedeeld voor zover Idealis daar een zwaarwegend belang bij heeft of in geval van een wettelijke plicht of op bevel van de politie.
 13. Betrokkenen hebben het recht op inzage in de beelden waarop zij te zien zijn, voor zover daarmee de privacy van anderen niet geschaad wordt.
 14. Betrokkenen kunnen een verzoek tot inzage of verwijdering van de beelden indienen, of verzoeken om wegens specifieke persoonlijke omstandigheden het cameratoezicht of gebruik van de beelden te staken. De Privacy Officer beslist binnen één maand dat het verzoek ingewilligd kan worden of licht betrokkene in waarom dit niet mogelijk is.
 15. Indien een leverancier bij de uitvoering van een opdracht van Idealis gebruik maakt van cameratoezicht, dan worden hierover afspraken gemaakt in de verwerkersovereenkomst. Daarbij is in ieder geval dit camerabeleid van toepassing bepaald.