Privacy

Idealis respecteert en beschermt jouw privacy. Bij het verwerken van jouw persoonlijke gegevens handelen wij volgens de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, waaronder de voorschriften van de AVG. De persoonsgegevens die wij van jou ontvangen bij inschrijving, worden gebruikt om jou geschikte woonruimte te kunnen laten vinden en je (digitaal) te informeren over zaken die betrekking hebben op Idealis en voor jou van belang kunnen zijn. Ook met eventuele overige persoonsgebonden informatie gaan wij zorgvuldig om. De door jou verstrekte gegevens worden nooit aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Als woningzoekende heb je uiteraard ook een aantal rechten ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens.

Dit zijn:

Recht op inzage
Je kunt altijd een verzoek tot inzage in je persoonsgegevens doen. Wij zullen hier dan binnen 2 weken op reageren. Je krijgt vervolgens van ons informatie over:

  • alle verwerkte gegevens
  • de herkomst van de gegevens
  • het doel van de verwerking
  • Derden die de gegevens verwerken

Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming
Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, indien deze feitelijke onjuist zijn, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienen te zijn, dan wel in strijd zijn met de wettelijke voorschriften. Wij zullen binnen 2 weken op dit verzoek reageren.

Recht van verzet
Je kunt verzet aantekenen tegen het feit dat er gegevens van jou worden verwerkt op grondslag van het behartigen van gerechtvaardigd belang voor derden. Hiervoor moet je aanvoeren dat er sprake is van bijzondere persoonlijke omstandigheden. Het verzet leidt er niet zonder meer toe dat de verwerking zou moeten worden gestaakt. Dat is sterk afhankelijk van het belang dat je aanvoert. Wij moeten dit belang afwegen tegen onze eigen belangen.

Recht op beperking
Je kunt Idealis verzoeken elke vorm van verwerking van jouw persoonsgegevens, met uitzondering van opslag, te beperken indien je daar een gegronde reden voor hebt. Het verzoek leidt er niet zonder meer toe dat de verwerking wordt beperkt. Dat is sterk afhankelijk van het belang dat je aanvoert. Wij moeten dit belang afwegen tegen onze eigen belangen en (wettelijke) verplichtingen.

Beroep op rechter
Ben je niet tevreden met de wijze waarop wij omgaan met onze rechten, dan kun je je altijd wenden tot de rechtbank met een verzoekschrift.

Gegevensverwerking

Idealis verzamelt feitelijke gegevens van woningzoekenden en huurders om zo haar doelstelling, het verhuren van kamers en woningen, te kunnen volbrengen. De gegevens die zij aan woningzoekenden vraagt, zijn noodzakelijk voor het kunnen opmaken van een huurovereenkomst.

De gegevens worden verwerkt in een beveiligde digitale omgeving (geleverd door Cegeka) met geautomatiseerd systemen (geleverd door het NCCW). Deze zijn niet toegankelijk  voor derden en worden adequaat beveiligd tegen inbreuken door onbevoegden van binnen de organisatie en daarbuiten.  Idealis verstrekt Cegeka en NCCW persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van het verhuren van kamers en woningen. Het betreft de volgende categorieën van persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, financiële gegevens en gegevens ten behoeve van passend toewijzen. Cegeka en het NCCW gelden volgens de AVG als verwerker. Ingevolge artikel 28 van de AVG zijn verwerkingsovereenkomsten afgesloten met deze partijen waarin opgenomen staat hoe omgegaan wordt met de verstrekte persoonsgegevens. Een exemplaar van deze verwerkersovereenkomsten kan op verzoek worden opgevraagd.

Copyright

Alle (auteurs-)rechten (en andere intellectuele eigendomsrechten) op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen of informatie in andere vorm, komen toe aan Idealis. Informatie op deze website mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Idealis.

Vragen, suggesties en commentaar

Voor vragen omtrent privacy kunt u contact opnemen met Idealis via het algemene nummer en e-mailadres. Specifieke vragen zullen in behandeling worden genomen door onze privacy officer.

Idealis wil geen vertrouwelijke informatie via de website ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door jou of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc. die wij ontvangen wordt door ons gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van (intellectuele) eigendomsrechten.

Door Idealis verzonden e-mail

Door Idealis verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Idealis staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Als huurder van Idealis ben je er zelf verantwoordelijk voor dat de gegevens (m.n. jouw emailadres) op Mijn Idealis  correct zijn en blijven.